Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga - Korištenje postojeće luke posebne namjene sportske luke u Kapriju, k.o Žirje