Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica požara na građevinskim objektima

  Datum objave: 16.11.2022, 17:00h

Predmet ovog javnog poziva je dodjela jednokratne novčane pomoći fizičkim osobama; vlasnicima, odnosno suvlasnicima građevinskih objekata uništenih ili oštećenih uslijed prirodne nepogode –požara.

Jednokratna novčana pomoć dodijelit će se fizičkim osobama - vlasnicima/suvlasnicima građevinskih objekata uništenih ili oštećenih u požaru, za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica požara.

Jednokratna novčana pomoć ne dodjeljuje se za štete na građevinskim objektima koji nisu na propisani način i u zadanom roku unesene u Registar šteta prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Jednokratna novčana pomoć ne dodjeljuje se za štete na građevinskim objektima koji su osigurani.

Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći imaju fizičke osobe - vlasnici/suvlasnici građevinskih objekata koji su uništeni ili oštećeni u požaru uz uvjet da postoji uništenje ili oštećenje objekta; da je šteta evidentirana u Registru šteta; da je šteta procijenjena u iznosu većem od 5.000,00 kuna.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se u iznosu od 15% konačno potvrđene štete na građevinskom objektu podnositelja prijave.

Prijava za dodjelu jednokratne novčane pomoći mora sadržavati sljedeće podatke:

 

1. ime i prezime podnositelja prijave, adresu prebivališta i/ili boravišta, e-mail adresu/tel.

2. OIB podnositelja prijave

3. presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave

4. vlastoručni potpis podnositelja prijave

5. dokaz o vlasništvu/suvlasništvu građevinskog objekta

6. ovjerena izjava suglasnosti suvlasnika

7. ovjerena izjava podnositelja prijave da nije ostvario pravo na naknadu štete iz osiguranja

8. IBAN tekućeg, žiro ili zaštićenog računa

 

Dokazom vlasništva smatra se izvod iz zemljišnih ili drugih javnih knjiga u kojima se upisuje vlasništvo nekretnine ili izvod iz katastra, ili akt nadležnog tijela ili ugovor na temelju kojeg se stječe pravo vlasništva.

 

Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći za građevinski objekt koji je u suvlasništvu podnositelja prijave može se ostvariti samo uz pisanu suglasnost svih ostalih suvlasnika.

Dokumentacija ne smije biti starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Prijave se podnose u pisanoj formi.

Podnositelj može podnijeti najviše jednu prijavu za dodjelu jednokratne novčane pomoći.

Pisane ponude na Javni poziv podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

 

„JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

NE OTVARATI“

na adresu:  ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

                  POVJERENSTVO ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI  ZA

                  UBLAŽAVANJE POSLJEDICA POŽARA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

                  ŠIBENIK, TRG PAVLA ŠUBIĆA I br. 2

preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu zgrade Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, prizemlje.

Rok za podnošenje prijava je 1. prosinca 2022.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte na adresu ante.alfirev@skz.hr

Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći, na prijedlog Povjerenstva, donosi župan Šibensko-kninske županije, u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, a odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama Šibensko-kninske županije.

Prigovor na Odluku župana može se podnijeti samo zbog proceduralne povrede natječajnog postupka.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu, u roku od osam dana od objave Odluke na mrežnim stranicama Šibensko-kninske županije.

Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica požara na građevinskim objektima objavljene je na službenoj stranici Šibensko-kninske županije na sljedećoj poveznici:

https://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/informacije/razno/javni-poziv-za-dodjelu-jednokratne-novcane-pomoci-za-ublazavanje-i-djelomicno-uklanjanje-posljedica-pozara-na-gra-evinskim-objektima/3217.html