Obilazak radova na Centru za gospodarenje otpadom Bikarac

  Datum objave: 28.04.2021, 15:00h

Centar za gospodarenje otpadom Bikarac sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Grad Šibenik, a vrijedan je 196.263.949,00 kuna .Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac projekt je od strateškog značaja ne samo za Šibensko-kninsku županiju nego i za cijelu Republiku Hrvatsku.

Realizacijom projekta CGO Bikarac, stanovnici Šibenika, Knina, Drniša, Vodica, Skradina te općina Šibensko–kninske županije dobit će dugoročan kvalitetan sustav gospodarenja otpadom u skladu s najvišim standardima Europske unije.

 „Otpad je jedan od najvećih izazova današnjice i kvalitetno gospodarenje otpadom je preduvjet održivog razvoja. Do realizacije ovog projekta došlo je zahvaljujući izvrsnoj suradnji Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije, a po njegovom završetku, naša će županija dugoročno riješiti gospodarski, ekonomski i ekološki problem gospodarenja otpadom.“, istaknuo je župan Goran Pauk.

Ponosan sam što će Šibenik postati jedan od prvih gradova u Hrvatskoj s cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom, a sve u skladu s načelima održivog razvoja. Ovo je jedan od najvažnijih i najvećih strateških projekata grada Šibenika sufinanciranih od strane Europske unije jer predstavlja mnogo više od komunalne usluge. To je pitanje podizanja kvalitete života, ali i uspostave ekološki učinkovitijeg i prihvatljivijeg sustava zbrinjavanja otpada“, rekao je danas šibenski gradonačelnik dr. Željko Burić, prilikom obilaska radova na Centru za gospodarenje otpadom Bikarac. Konferenciji za medije i obilasku radova također su prisustvovali načelnica Sektora za fondove EU iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Maja Feketić, župan Goran Pauk te direktor Bikarca Robert Podrug.

 „Izgradnja centra za gospodarenje otpadom je složen projekt koji se bez pomoći države, teško može realizirati. Zato su vam Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uz Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ne samo financijska nego i stručna podrška. Kako bi se zaokružila financijska konstrukcija cijelog projekta vrijednog 245 milijuna kuna Fond participira u tom iznosu sa skoro 46 milijuna kuna. Radovi napreduju očekivanom dinamikom te će Bikarac biti treći centar koji će biti izgrađen u Hrvatskoj, prvi u Dalmaciji“, istaknula je Maja Feketić, načelnica Sektora za fondove EU, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Izgradnja MBO postrojenja (mehaničko-biološka obrada otpada) druga je faza izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Bikarac. U sklopu prve faze projekta sanirano je i zatvoreno postojeće odlagalište te izgrađeno novo sanitarno odlagalište. U sklopu druge faze, uz izgradnju MBO postrojenja, izgrađene su dvije pretovarne stanice, nabavljena specijalna oprema i vozila te se trenutno odvijaju radovi na izgradnji odlagališne plohe sa sustavom odvodnje procjednih i oborinskih voda, interne prometnice cesta, upravne zgrade s parkiralištem, trafostanice te na izgradnji i opremanju MBO postrojenja. Sve faze bit će završene do rujna 2021. godine kada bi Centar za gospodarenje otpadom Bikarac trebao krenuti u probni rad.

„Trenutno se na Bikarac dovozi oko  73.000 tona otpada, od čega preko 40.000 tona komunalnog otpada. Kada CGO Bikarac zaživi, ulazni kapacitet MBO postrojenja moći će obraditi i do 70 000 tona/godišnje. Kao nusprodukt gospodarenja komunalnim otpadom na CGO Bikarac dobiti će se: izdvojeni iskoristivi otpada (papir, plastika, metal, staklo), stabilizirani biorazgradivi otpad upućen na odlaganje, gorivo iz otpada (kruto oporabljeno gorivo (SRF) za korištenje u energanama ili cementarama) i kompost od biootpada. Osiguranjem pravilnog gospodarenja otpadom pridonijet ćemo učinkovitom iskorištavanju resursa te održivom rastu gospodarstva županije što nam je svima u interesu“, istaknuo je Robert Podrug, direktor Bikarac d.o.o.