Održano javno izlaganje Studije o utjecaju na okoliš pri rekonstrukciji postrojenja Impol –TLM D.O.O. Šibenik

  Datum objave: 17.11.2020, 15:41h

Tvrtka Impol – TLM d.o.o. je pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, pokrenula postupak ishođenja Studije o utjecaju na okoliš, koja se odnosi na rekonstrukciju postrojenja Impol-TLM d.o.o. povećanjem kapaciteta proizvodnje aluminijskih proizvoda izgradnjom nove ljevaonice aluminijskih blokova koja bi se trebala sastojati od četiri nove linije za taljenje i lijevanje sa pratećim objektima unutar postojećeg pogona.

Procjena utjecaja na okoliš je postupak ocjenjivanja prihvatljivosti namjeravanog zahvata s obzirom na okoliš i određivanje potrebnih mjera zaštite okoliša, kako bi se utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša. Stoga se, postupak procjene provodi  već u ranoj fazi planiranja zahvata i to prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno.

U sklopu navedenog postupka Studije o utjecaju na okoliš, temeljem Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije povjereno je provođenje javne rasprave, a koja se provodi od 09. studenog do 08. prosinca 2020. godine.

U sklopu javne rasprave omogućen je javni uvid u Studiju u prostorijama Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, Šibenik, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme uz pridržavanje svih propisanih mjera vezanih za prevenciju širenja virusa SAR -Cov-2.

Uvid se može izvršiti i na internetskim stranicama Šibensko-kninske županije (www.sibensko-kninska-zupanija.hr), Grada Šibenika (www.sibenik.hr) i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (www.mzoe.gov.hr ) do kraja javne rasprave.

Javno izlaganje vodila je dr. sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije. Izlaganju su prisustvovali predstavnici nositelja zahvata iz tvrtke Impol – TLM d.o.o., te predstavnik izrađivača Studije iz tvrtke „Mundo melius“ d.o.o.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Studiji mogu se dati do zaključenja javne rasprave na mjestu javne rasprave ili se mogu pismeno dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I. br. 2, Šibenik ili na e-mail adresu: okolis.komunalno@skz.hr .

Sve primjedbe s javne rasprave dostaviti će se povjerenstvu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš Studije o utjecaju na okoliš „Rekonstrukcija postrojenja Impol-TLM d.o.o. povećanjem kapaciteta proizvodnje aluminijskih proizvoda izgradnjom nove ljevaonice aluminijskih blokova, Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija“.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.