Održano javno izlaganje o stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za Centar za gospodarenje otpadom Bikarac

  Datum objave: 31.08.2021, 14:00h

Javno izlaganje vodila je dr. sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije. Izlaganju su prisustvovali predstavnici nositelja zahvata iz tvrtke Bikarac d.o.o., te predstavnici izrađivača Stručne podloge iz tvrtki Mundo melius d.o.o., Maxicon d.o.o., IPZ-Uniprojekt d.o.o., Exstructa d.o.o. koji su omogućili neposredno odgovaranje na pitanja i primjedbe o Stručnoj podlozi.

Okolišna dozvola izdaje se za postrojenja u kojima se obavljaju i na postrojenja u kojima će se nakon izgradnje, odnosno rekonstrukcije i puštanja u redoviti rad postrojenja obavljati djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more.

Postupak utvrđivanja okolišne dozvole za nova postrojenja i za rekonstrukcije postojećih provodi se najkasnije prije početka rada novog postrojenja ili puštanja u pogon rekonstrukcije postrojenja.

Tvrtka „Bikarac“ d.o.o., je pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, pokrenula postupak ishođenja okolišne dozvole, koja se odnosi na Centar za gospodarenje otpadom Bikarac - MBO postrojenje i Plohu 2.

Glavna djelatnost postrojenja sukladno Prilogu I. Uredbe je 5.3. (b) Oporaba, ili spoj oporabe i odlaganja neopasnog otpada kapaciteta većeg od 75 tona po danu – biološka obrada uz kapacitet glavne jedinice18.500 t/god, odnosno 80 t/dan.

Ostale djelatnosti sukladno Prilogu I. Uredbe, za koju se ishoduje okolišna dozvola odnose se na 5.4. Odlagališta otpada sukladno definiciji prema posebnom propisu, na koja se odlaže više od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupan kapacitet preko 25.000 tona, osim odlagališta otpada, s predviđenim kapacitetom od 560.000 m3 odnosno oko 385.000 tona, koji se odlažu na Plohi 2 za odlaganje neopasnog otpada nakon obrade u MBO postrojenju.

U sklopu navedenog postupka izdavanja Okolišne dozvole, temeljem Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Šibensko-kninskoj županiji povjereno je provođenje javne rasprave, a koja se provodi u vremenu od 16. kolovoza do 16. rujna 2021. godine.

U sklopu javne rasprave omogućen je javni uvid u Stručnu podlogu i sažetak Stručne podloge u predvorju zgrade gradske uprave Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata I, Šibenik, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme uz pridržavanje svih propisanih mjera vezanih za prevenciju širenja virusa COVID - 19.

Uvid u Stručnu podlogu i sažetak Stručne podloge moguće je izvršiti i na službenim internetskim stranicama Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr  i Grada Šibenika www.sibenik.hr , te na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja www.mingor.gov.hr  u sažetak Stručne podloge.

Pisani prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti o Stručnoj podlozi, mogu se dati do zaključenja javne rasprave na mjestu javne rasprave ili se mogu pismeno dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I. br. 2, Šibenik ili putem e-mail adrese okolis.komunalno@skz.hr  Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe i adresom podnositelja primjedbi, neće biti uzete u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Sve primjedbe s javne rasprave dostavit će se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.