Javna rasprava Studije o utjecaju na okoliš Vjetroelektrane „Dazlina"

  Datum objave: 11.08.2022, 10:00h

Javna rasprava Studije o utjecaju na okoliš  Vjetroelektrane „Dazlina"

Na temelju Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, te Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) u tijeku je postupak javne rasprave Studije o utjecaju na okoliš „Vjetroelektrane Dazlina, općina Tisno, Šibensko-kninska županija“.

 

Vjetroelektrana Dazlina ukupne instalirane snage 35 MW, planirana je od pet vjetroagregata u klasi snage do 7 MW, optimiziranog rasporeda prema dominantnim smjerovima vjetra, konfiguraciji terena, utjecaju na okoliš te procijeni moguće proizvodnje. 

Projekt izgradnje VE Dazlina uključiti će sljedeće aktivnosti: 

  • izgradnju pristupnih putova od javne prometnice do pozicije svakog vjetroagregata,
  • izgradnju operativnih platoa s temeljima za svaki vjetroagregat, 
  • postavljanje pet vjetroagregata ukupne snage u točki priključka do 31 MW, 
  • izradu kabelske trase za međusobno povezivanje vjetroagregata, 
  • postavljanje montažnog objekta 30 kV rasklopište VE Dazline, 
  • izradu trase priključnog kabela i priključak na elektroenergetsku mrežu.

 

         Javna rasprava predmetne Studije trajati će 30 dana, i to u vremenu od 11. kolovoza do 09. rujna 2022. godine, a Javni uvid u predmetnu Studiju za vrijeme trajanja javne rasprave moći će se izvršiti u prostorijama Općine Tisno, Uska ulica 1, Tisno i Grada Vodica, Ive Čače 8, Vodice, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme.

         Javno izlaganje biti će održano 05. rujna 2022. godine u 12:00 sati u Vijećnici u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, Tisno, uz pridržavanje svih propisanih mjera vezanih za prevenciju širenja virusa COVID -19 ukoliko budu na snazi. Izlaganju će biti nazočni predstavnici nositelja zahvata iz tvrtke „Vjetroelektrana Dazlina“ d.o.o. i predstavnici izrađivača Studije „Zelena infrastruktura“ d.o.o., te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost. Cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak Studije dostupni su javnosti na službenim web stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja mingor.gov.hr, Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr, Općine Tisno www.tisno.hr i Grada Vodica www.vodice.hr.

         Mišljenja, prijedloge i primjedbe o Studiji mogu se dati do zaključenja javne rasprave na mjestima javne rasprave ili se mogu pismeno dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, Šibenik ili na e-mail adresu: okolis.komunalno@skz.hr.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Sve primjedbe s javne rasprave biti će dostavljene povjerenstvu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš Studije o utjecaju na okoliš „Vjetroelektrana Dazlina, općina Tisno, Šibensko-kninska županija“ na daljnje postupanje.