Objavljen Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Šibensko-kninske županije

  Datum objave: 11.04.2024, 09:30h

Objavljen Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Šibensko-kninske županije

Povjerenstvo se imenuje na temelju javnog poziva, iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata na mandat od četiri godine.

Povjerenstvo ima pet članova, predsjednika i četiri člana koje na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje imenuje Županijska skupština Šibensko-kninske županije posebnim aktom.

Za člana Povjerenstva može biti kandidirana osoba koja je punoljetni državljanin Republike hrvatske, protiv koje se ne vodi istražni ili kazneni postupak i čije je prebivalište na području Šibensko-kninske županije.

Pravo na predlaganje članova Povjerenstva imaju nevladine zdravstvene i socijalno-humanitarne udruge i organizacije koje djeluju na području Šibensko-kninske županije, a mogu biti predloženi: pacijenti, članovi navedenih udruga ili organizacija i stručnjaci na području zaštite prava pacijenata.

Jedan predlagatelj može predložiti jednog kandidata/kandidatkinju za članstvo u Povjerenstvu.

Svoju kandidaturu isticati ili kandidirati drugog građanina za člana Povjerenstva, mogu: građani, udruge, građanske inicijative, jedinice lokalne samouprave i druge pravne osobe.

Više o ovom Javnom pozivu, predlaganju i izboru kandidata potražite na poveznici!