Vanjski plan civilne zaštite u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja skladište i punionica plina Unešić operatera Petrol d.o.o.

  Datum objave: 01.08.2022, 11:00h

Sadržajem Vanjskog plana obrađene su vrste opasnosti i moguće posljedice velike nesreće u području postrojenja za ljude, materijalna dobra i okoliš izvan područja postrojenja, preventivni postupci i mjere koje treba poduzeti kako bi se umanjile posljedice velike nesreće izvan područja postrojenja, kratkoročni žurni postupci i mjere za uklanjanje neposrednih posljedica za ljude, materijalna dobra i okoliš koji se trebaju poduzeti odmah te postupci i mjere koje se nakon žurnih trebaju provesti u periodu do potpune sanacije posljedica velike nesreće izvan područja postrojenja, sudionici, snage i materijalno - tehnička sredstva za provedbu mjera civilne zaštite, nadležnosti i odgovornost za provedbu te način usuglašavanja s interventnim mjerama koje se provode na temelju propisa na drugim područjima, osim na području civilne zaštite, te obavješćivanje i način prenošenja informacija javnosti i zainteresiranoj javnosti (stanovništvu, službama, vlastima). Određeno je i područje Vanjskog plana, odnosno krajnje zone ugroze za sve scenarije koji prelaze granice područja postrojenja.

Sam uvid u Prijedlog Vanjskog plana trajati će 30 dana, i to u vremenu od 27. srpnja 2022. godine do 25. kolovoza 2022. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave, pojedinačni uvid u sažeti oblik kao i u cjelokupan sadržaj Prijedloga Vanjskog plana može se izvršiti u prostorijama Općine Unešić, Dr. Franje Tuđmana br. 40, Unešić, te u predvorju zgrade Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, Šibenik, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme pod posebnim uvjetima bez mogućnosti neovlaštenog umnožavanja, fotografiranja i dr.

Sažeti oblik izrađenog Prijedloga Vanjskog plana koji je izrađen u skladu s odredbama propisa koji se odnose na tajnost ili zaštitu osobnih podataka, danom početka javne rasprave (koji je istodoban s početkom javnog uvida) dostupan je javnosti na službenim internetskim stranicama Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr i Općine Unešić www.unesic.hr.

Tijekom javne rasprave pisani prijedlozi, mišljenja i primjedbe zainteresirane i stručne javnost na Prijedlog Vanjskog plana, mogu se dati do zaključenja javne rasprave na mjestima javne rasprave, mogu se dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije na adresu Trg Pavla Šubića I. br. 2, Šibenik ili putem e-mail adrese okolis.komunalno@skz.hr.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe i adresom podnositelja primjedbi, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o uvidu i sudjelovanju u procesu izrade i donošenja Vanjskog plana.

Informiranje o relevantnim informacijama, mjerama i postupcima za spašavanje u slučaju nesreće, odnosno relevantne informacije o mjerama i postupcima za spašavanje mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba civilne zaštite Šibenik https://civilna-zastita.gov.hr .