Poziv vlasnicima zemljišta u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina predviđenih za izgradnju mosta i obalnih zidova preko rijeke Butižnice u Žagroviću, k.o. Žagrović