Izgradnja građevine stambene namjene sa tri stambene jedinice i pomoćne građevine - bazen k.o. Skradin