Rekonstrukcija građevine stambene namjene i pomoćnih građevina, k.o. Rogoznica