Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2017. godinu (II.)

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije                                          

      

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije                     

 

3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije                      

      

4. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije političkim strankama Županijske skupštine Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Ante Alfirev, tajnik

 

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije             

 

6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2015. godinu

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Ante Parat, ravnatelj ŽUC-a

 

7. Prijedlog zaključaka o prihvaćanju „Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Šibensko-kninske županije i objedinjeno izvješće jedinica lokalne samouprave za 2016. godinu“

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: dr. sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite za 2016. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelji: Nikola Blažević, dipl. iur., Načelnik Stožera civilne zaštite i dr. sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Šibensko-kninske županije u 2016. godini

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: dr. sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i Darko Dukić, dipl. ing., županijski vatrogasni zapovjednik

 

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o Provedbenom planu unaprjeđenja zaštite od požara za 2016. godinu

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: dr. sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i Darko Dukić, dipl. ing., županijski vatrogasni zapovjednik

 

11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2017. godinu

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: dr. sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i Darko Dukić, dipl. ing., županijski vatrogasni zapovjednik

 

12. Prijedlog zaključaka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

13. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Ante Alfirev, tajnik

 

14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju Šibensko-kninske županije udruzi Hrvatske zajednice Županija

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Ante Alfirev, tajnik

 

15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova Šibensko-kninske županije u 2016. godini:

    a) Opće bolnice Šibensko-kninske županije

    b) Opće i veteranske bolnice „Hrvatski ponos“

    c) Doma zdravlja Šibenik,

    d) Doma zdravlja Knin,

    e) Doma zdravlja Drniš,

    f) Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije,

    g) Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije,

    h) Ljekarne Šibenik i

    i) Ljekarne Drniš

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i Ravnatelji ustanova

                                

16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu ustanova socijalne skrbi domova za starije i nemoćne osobe za 2016. godinu:

    a) „Cvjetnog doma“ Šibenik i

    b)  Doma za starije i nemoćne osobe Knin

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i Ravnatelji ustanova

 

17. Prijedlog izmjena Plana (I.) rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2017. godinu

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

18.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola:

    a) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Jakova Gotovca, Unešić

    b) Izmjene i dopune Statuta Osnovne Vodice, Vodice

    c) Izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole “Krsto Odak“, Drniš

    d) Statuta Osnovne škole Čista velika, Čista Velika

    e) Statuta Osnovne škole Vjekoslava Kaleba, Tisno

    f) Statuta Osnovne škole Primošten, Primošten

    g) Statuta Osnovne škole Rogoznica, Rogoznica

Predlagatelj: Školski odbori

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

 

19.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute srednjih škola:          

    a) Izmjene i dopune Statuta Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Šibenik,

    b) Izmjene i dopune Statuta Tehničke škole, Šibenik,

Predlagatelj: Školski odbori

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

20. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjkaša na lokalitetu otok Bisage,Općina Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/11 i 3/16)

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

21. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava:

    a) za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma – sidrište na morskom akvatoriju ispred čest.zem. 3226/33 k.o. Tribunj  - jugoistočno od otoka Logorun, Općina Tribunj

    b) za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma -  sidrište u uvali Vozarica i Srednja Draga južno od Skradina

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega drugim pravnim osobama u luci posebne namjene – luci nautičkog turizma – Dobri Dolac Zaton

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

           

23. Prijedlog rješenja o izboru tri predstavnika Šibensko-kninske županije u Otočno vijeće Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

24. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Šibensko-kninske županije

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Višnja Marasović, v.d. pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj

 

25. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Master plana turizma Šibensko-kninske županije

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo

 

 

Zapisnik o radu 1. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije