Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

2. Prijedlog odluke  o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Šibensko-kninske Županije   (preuzmi PDF)

3. Prijedlog odluke o  izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima  Županijske skupštine Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

4. Prijedlog zaključka  o prihvaćanju Izvješća župana Šibensko-kninske županije o aktiviranim jamstvima u  2020. godini   (preuzmi PDF)

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca  2020. godine   (preuzmi PDF)

6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2020. godinu Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

7. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:

    a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2021. godini   (preuzmi PDF)

    b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2021. godini   (preuzmi PDF)

8. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2021. godinu   (preuzmi PDF)

9. Prijedlog zaključka  o davanju suglasnosti za davanje u zakup poslovnog prostora   (preuzmi PDF)

10. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije  zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije u  2021. godini   (preuzmi PDF)

11. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva (ogrjev) i raspored sredstava za 2021. godinu   (preuzmi PDF)

12. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje  domova za starije i nemoćne osobe  na području Šibensko-kninske županije i raspodjeli sredstava u 2021. godini   (preuzmi PDF)

13. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

14. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

15. Prijedlog  odluke o  upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina   (preuzmi PDF)

16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Razvojne agencije Šibensko–kninske županije   (preuzmi PDF)

17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju:

    a) Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na  području Šibensko-kninske županije za 2020. godinu i   (preuzmi PDF)

    b) Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije u 2021. godini s financijskim učincima  za razdoblje od 2021. do 2023.godine   (preuzmi PDF)

18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za Šibensko-kninsku županiju   (preuzmi PDF)

19. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju okoliša i Programa zaštite okoliša Šibensko-kninske županije za četverogodišnje razdoblje   (preuzmi PDF)

    Prilog 1: Izvješće o stanju okoliša Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

    Prilog 2: Program zaštite okoliša Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

20. Prijedlog  zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2020. godini   (preuzmi PDF)

21. Prijedlog odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2021. godini   (preuzmi PDF)

22. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu:

    a) gospodarskog korištenja luke posebne namjene luku nautičkog turizma - sidrišta u uvali Nozdra Velika, otok Kaprije na području Grada Šibenika   (preuzmi PDF)

    b) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene luku nautičkog turizma - sidrišta istočno od uvale Golubovac, otok Žut   (preuzmi PDF)

    c) gospodarskog korištenja  plaže ispred autokampa “Adriatik”, Općina Primošten   (preuzmi PDF)

23. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu:

    a) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne namjene luke nautičkog turizma - sidrišta u uvali Drgišina, otok Žut   (preuzmi PDF)

    b) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne namjene luke nautičkog turizma - sidrišta u uvali Zmorašnji Medoš, otok Kaprije   (preuzmi PDF)

    c) gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali Mirin, od uvale Kutlača do uvale Pišljivice, Grad Šibenik   (preuzmi PDF)

    d) gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrište Obinuš Mali, otok Mimonjak ispred čest.zem.6117/11 k.o. Tisno na području Općine Tisno   (preuzmi PDF)

    e) gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu   (preuzmi PDF)

24. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesija na pomorskom dobru u svrhu:

    a) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne namjene luke nautičkog turizma - sidrišta u uvali Drgišina, otok Žut   (preuzmi PDF)

    b) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne namjene luke nautičkog turizma - sidrišta u uvali Zmorašnji Medoš, otok Kaprije   (preuzmi PDF)

    c) gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali Mirin, od uvale Kutlača do uvale Pišljivice, Grad Šibenik   (preuzmi PDF)

    d) gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrište Obinuš Mali, otok Mimonjak ispred čest.zem.6117/11 k.o. Tisno na području Općine Tisno   (preuzmi PDF)

    e) gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu   (preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 21. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u ZIP formatu   (preuzmi ZIP)

Zapisnik o radu 20. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije