Predloženi

DNEVNI RED

 

1. a) Izvješće Mandatne komisije  o rezultatima Dopunskih izbora za članove Županijske skupštine iz reda srpske nacionalne manjine,  mirovanju mandata vijećnika Anje Šimpraga i Milana Đurđevića, te početku vijećničkog mandata zamjenika vijećnika Zdravka Šegana  i Svemirke Lalić Krapp   (preuzmi PDF)

b) Izvješće Mandatne komisije o prestanku mirovanja mandata Sanje Jakelić

 

2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021. godinu (II.)    (preuzmi PDF)

 

3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko – kninske županije za 2021. godinu (II)    (preuzmi PDF)

 

4. Prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na II. Izmjene Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2021. godinu i Projekcije financijskog plana za 2022. i 2023. godinu.   (preuzmi PDF)

 

5. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije političkim strankama i nezavisnim vijećnicima Županijske skupštine za  razdoblje  od 1. listopada  do 31. prosinca 2021. godine   (preuzmi PDF)

 

6. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke (II) o kriterijima , mjerilima i načinu financiranja decentralziranih funkcija osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2021. godini,   (preuzmi PDF)

 

7. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke (II)  o kriterijima , mjerilima i načinu financiranja decentralziranih funkcija srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2021. godini,   (preuzmi PDF)

 

8. Prijedlog Izmjene Plana (II) rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2021.godinu   (preuzmi PDF)

 

9. Prijedlog  Pravilnika o  izmjeni Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima  Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

 

10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti OŠ Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš za davanje na korištenje školske imovine – vanjskog školskog igrališta  bez naknade Nogometnom klubu DOŠK, Drniš   (preuzmi PDF)

 

11. Prijedlog Godišnjeg  plana djelovanja Šibensko-kninske županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu   (preuzmi PDF)

 

12. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

 

13. Prijedlog  odluke o osnivanju  i imenovanu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

 

14. Prijedlog odluke o Izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva  korisnicima koji se griju na drva (ogrjev) i raspored sredstava za 2021. godinu   (preuzmi PDF)

 

15. Prijedlog zaključka davanju suglasnosti Domu zdravlja Šibenik na odluku Upravnog vijeća o zakupu poslovnog prostora Lindi Lemac Pavlinović, dr.med.dent. u Šibeniku, 8. dalmatinske udarne brigade   (preuzmi PDF)

 

16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Šibenik na odluku Upravnog vijeća  o zakupu poslovnog prostora Nataši Živković Fržop, dr.med.dent. u Šibeniku,  Kralja Zvonimira 23/I   (preuzmi PDF)

 

17. Prijedlog  zaključka o davanju suglasnosti Slobodanu Bukiću dr.med.dent. za promjenu prostora za obavljanje djelatnosti privatne prakse u ordinaciji   (preuzmi PDF)

 

18. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude za korištenja prava prvokupa nekretnine na kat. čest. 5251/1 upisane u Z.U. 6293 k.o. Šibenik   (preuzmi PDF)            

 

19. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude za korištenja prava prvokupa nekretnine na kat. čest 13332/123 upisane u Z.U. 8652 k.o. Murter Betina i kat. čest. 13332/124 upisane u Z.U. 8816 k.o. Murter Betina   (preuzmi PDF)

 

20. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude za korištenja prava prvokupa nekretnine na kat. čest. 5887, 5888 i 5889 upisanih u Z.U. 612 k.o. Šibenik i kat čest. 5879 upisane u Z.U. 6315 k.o. Šibenik   (preuzmi PDF)

 

21. Prijedlog odluke o pokretanju postupka proglašenja  spomenika prirode Zmajevo oko i Zmajevo uho   (preuzmi PDF)

 

22. Prijedlog Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Šibensko-kninske   (preuzmi PDF)

 

23. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru  u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š1 i Š2)    (preuzmi PDF)

 

24. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru  u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š3, Š4, Š5 i Š6)    (preuzmi PDF)

 

25. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š7, Š8, Š9 i Š10)    (preuzmi PDF)

 

26. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u  svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š11, Š12)    (preuzmi PDF)

 

27. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š13 i Š14)   (preuzmi PDF)

 

28. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š15, Š16)   (preuzmi PDF)

 

29. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š17 i Š18)   (preuzmi PDF)

 

30. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š19)    (preuzmi PDF)

 

31. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š20)    (preuzmi PDF)

 

32. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š21)    (preuzmi PDF)

 

33. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š22)   (preuzmi PDF)

 

34. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š23, Š24, Š40, Š41, Š42, Š43)    (preuzmi PDF)

 

35. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š25)    (preuzmi PDF)

 

36. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru  u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke  (za polje Š26)   (preuzmi PDF)

 

37. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š27 i Š28)   (preuzmi PDF)

 

38. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š29 i Š30)   (preuzmi PDF)

 

39. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu   uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š31)     (preuzmi PDF)

 

40. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š32)   (preuzmi PDF)

 

41. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š33)    (preuzmi PDF)

 

42. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š34)    (preuzmi PDF)

 

43. Prijedlog Odluka o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š35)    (preuzmi PDF)

 

44. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š36, Š37)    (preuzmi PDF)

 

45. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š38 i Š39)    (preuzmi PDF)

 

46. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š44)    (preuzmi PDF)

 

47. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke  o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š45)     (preuzmi PDF)

 

48. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š46)   (preuzmi PDF)

 

49. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š47, Š48, Š49)    (preuzmi PDF)

 

50. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušću rijeke Krke (za polje Š50 i Š51)    (preuzmi PDF)

 

51. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja ribe u zoni ušću rijeke Krke (za polje R01-1 i R01-2)    (preuzmi PDF)

 

52. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja ribe  u zoni ušću rijeke Krke (za polje R02 i R03)   (preuzmi PDF)

 

53. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke  o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja ribe u zoni ušću rijeke Krke (za polje R04)     (preuzmi PDF)

 

54. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke  o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja ribe u zoni ušću rijeke Krke (za polje R05 i R06)     (preuzmi PDF)

 

55. Prijedlog odluke  o dodjeli  koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja objekata vodoopskrbe na dijelu nekretnine k.č.br.2144/6 K.O. Primošten   (preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 4. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u ZIP formatu   (preuzmi PDF)

 

 

Zapisnik o radu 3 sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije