Predloženi

DNEVNI RED

 

 

1. Izvješće o prestanku mirovanja mandata vijećnika Milivoja Gracina

Predlagatelj: Mandatna komisija

Izvjestitelj: Katarina Šošić, predsjednica Mandatne komisije

 

2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Šibensko-kninske županije

Predlagatelj: Odbor za statut poslovnik i propise

Izvjestitelj: Anita Aužina, predsjednica Odbora za statut, poslovnik i propise

 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31.prosinca 2017. godine

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2017. godinu  Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije

Predlagatelj: Upravno vijeće ŽUC-a

Izvjestitelj: Ante Parat, ravnatelj ŽUC-a

           

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Šibensko-kninske županije za 2017. godinu

Predlagatelj Savjet mladih ŠKŽ

Izvjestitelj: Ante Cigić, predsjednik Savjeta mladih  ŠKŽ

 

6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka  izbora članova Savjeta mladih Šibensko-kninske županije

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Izvjestitelj:Ante Rakić , predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2017. godini

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

8. Prijedlog odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2018. godini

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

9. Prijedlog odluke o prijenosu Ugovora o zakupu prava lova

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Višnja Marasović, v.d. pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj

 

10. Prijedlog rješenja o imenovanju Službeničkog suda u Šibensko-kninskoj županiji

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

11. Prijedlog  odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:

    a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2018. godini

    b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2018

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Tehničke škole Šibenik, Šibenik

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća župana Šibensko-kninske županije o aktiviranim jamstvima u 2017. godini

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo

 

14. Prijedlog zaključka o potpisivanju V. Aneksa Ugovora o koncesiji

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo

 

15. Prijedlog odluke o suglasnosti na prijenos imovine

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj Mira Lepur, ravnateljica JU Razvojna agencija ŠKŽ

 

16. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti na prijenos imovine

Predlagatelj. Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Zoran Belak, JU razvojna agencija ŠKŽ

 

17. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja SKI_LIFT-a s pratećim objektima na dijelu k.č.br. 5456 k.o. Donje Polje i akvatorija ispred k.č.br. 5456 k.o.Donje polje (Brodarica)

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

18. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesija na pomorskom dobru:

    a) u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja SKI_LIFT-a s pratećim objektima na dijelu k.č.br. 5456 k.o. Donje Polje i akvatorija ispred k.č.br. 5456 k.o.Donje polje (Brodarica)

    b) u svrhu gospodarskog korištenja građevine gospodarske namjene – restoran na k.č.br. 363 K.O. Martinska u Šibeniku – Jadrija

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

19. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrište Kakan Borovnjaci, otok Kakan

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za izmjenu lokacijske dozvole za izgradnju brodogradilišta za tradicionalnu drvenu brodogradnju u Murteru, te produženje roka za izgradnju

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni n ušća rijeke Krke (za polje Š34)

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

           

22. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru                

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

23. Prijedlog odluke o minimalnim standardima, kriterijima,  mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske županije i raspored sredstava  u 2018. godini

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

24. Prijedlog odluke o kriterijima,  mjerilima, načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i  troškova  ogrjeva korisnicima koji se griju na drva (ogrjev) i raspored  sredstava za 2018. godinu

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

25. Prijedlog odluke o kriterijima,  mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanovama na području Šibensko- kninske županije u 2018. godini

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

Zapisnik o radu 4. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije