Predloženi

DNEVNI RED

 

 

 

1. Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Predlagatelj: Odbor za statut, poslovnik i propise

Izvjestitelj Anita Aužina, predsjednica Odbora za statut, poslovnik i propise

 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. Siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije                    

 

3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije                      

 

4  Prijedlog odluku o dodjeli nagrada i priznanja Šibensko-kninske županije u 2018. godini

Predlagatelj: Odbor za nagrade i priznanja

Izvjestitelj: Giordana Radin Mačukat, predsjednica Odbora za nagrade i priznanja

 

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova Šibensko-kninske županije u 2017. godini:

    a) Opće bolnice Šibensko-kninske županije

    b) Opće i veteranske bolnice „Hrvatski ponos“

    c) Doma zdravlja Šibenik,

    d) Doma zdravlja Knin,

    e) Doma zdravlja Drniš,

    f) Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije,

    g) Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije,

    h) Ljekarne Šibenik i

    i) Ljekarne Drniš

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i Ravnatelji ustanova                               

 

6 .Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju ustanova socijalne skrbi domova za starije i nemoćne osobe za 2017.  godinu:

    a) „Cvjetnog doma“ Šibenik i

    b)  Doma za starije i nemoćne osobe Knin

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i Ravnatelji ustanova                               

 

7. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Drniša, Grada Knina, Općine Biskupija, Općine Civljane, Općine Ervenik, Općine Kijevo, Općine Kistanje, Općine Promina  i Općine Ružić

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i Ravnatelji ustanova                                

 

8. Prijedlog rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Izvjestitelj Ante Rakić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

9. Prijedlog odluke o mjerama čuvanja i zaštite šuma, provođenja šumskog reda te zabrane loženja otvorene vatre i paljenje drvenog ugljena za šume i šumsko zemljište šumoposjednika na području Šibensko-kninske županije

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelji: dr. sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i Darko Dukić, dipl. ing., županijski vatrogasni zapovjednik

 

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite za 2017.  godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2018. do 2021. godine

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelji: Nikola Blažević, dipl. iur., Načelnik Stožera civilne zaštite i dr. sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području  Šibensko-kninske županije u 2017. godini

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelji: dr. sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i Darko Dukić, dipl. ing., županijski vatrogasni zapovjednik

 

12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o Provedbenom planu unaprjeđenja zaštite od požara za 2017. godinu

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelji: dr. sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i Darko Dukić, dipl. ing., županijski vatrogasni zapovjednik

 

13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2018. godinu

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelji: dr. sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i Darko Dukić, dipl. ing., županijski vatrogasni zapovjednik

 

14. Prijedlog odluke o ustanovljavanju zajedničkih lovišta u Šibensko-kninskoj županiji

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Višnja Marasović, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj

 

15. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja

    a) TS 10(20)0,4 kV Luka Vrnaža s priključnim 10(20) kV kabelskim vodom,

    b) TS 10(20)0,4 kV Ražanj 2 s priključnim 10(20) kV kabelskim vodovima i 0,4 kV mrežom i

    c)  priključnog 10(20) kV kabelskog voda u K.O. Sevid

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja ribe:

    a) u uvali Movar za ribogojilišno polje 1 i

    b) u uvali Movar za ribogojilišno polje 2

           Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

17. Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Mala Stupica, otok Žirje

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

18. Prijedlog odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra  u svrhu obavljanja djelatnosti organizacije i naplate parkinga na dijelu k.č. 7224/1, 7224/2, 7229/1, 7178/22 sve k.o. Vodice u Vodicama

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

19. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja uzgajališta ribe i školjkaša kod otoka Logorun, Općina Tribunj

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

20. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja SKI-LIFTa s pratećim objektima na dijelu k.č.br. 5456 k.o. Donje polje i  akvatorija ispred k.č.br. 5456 k.o.Donje >polje (Brodarica)

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

21. Prijedlog oduke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja građevine gospodarske namjene  na k.č. zgr. 363 K.O. Martinska u Šibeniku – Jadrija

 Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

22. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluke i ugovora om koncesijama

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

23. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Kistanje, Kistanje

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

24. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti

    a)  Osnovnoj školi Domovinske zahvalnosti, Knin za sklapanje Ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi školske zgrade u Kninu,

    b) Osnovnoj školi Kistanje za sklapanje Ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi školske zgrade u Kistanjama i

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

25  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti   Srednjoj školi  Ivana Meštrovića, Drniš,  za sklapanje Ugovora o izvođenju radova na  energetskoj obnovi školske zgrade u Drnišu

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

26. Izbor Savjeta mladih Šibensko-kninske županije

NAPOMENA: U materijalima ste dobili Prijedlog liste za Izbor Savjeta mladih    

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Izvjestitelji: Ante Rakić, predsjednik  Odbora za izbor i imenovanja

 

Zapisnik o radu 5. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije