Predloženi

DNEVNI RED

 
1. Izvješće Mandatne komisije:

a) o prestanku mirovanja mandata vijećnika Danijela Lasana Zorobabela   (preuzmi PDF)

b) o mirovanju mandata vijećnika i početku vijećničkog mandata zamjeniku vijećnika  (preuzmi PDF)

 

2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2018. godinu (I.)  (preuzmi PDF)

 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja2018. godine  (preuzmi PDF)

 

4. Prijedlog zaključaka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine  (preuzmi PDF)

 

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju „Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije i objedinjeno izvješće jedinica lokalne samouprave za 2017. godinu“  (preuzmi PDF)

 

6. Prijedlog odluke o predaji brodice čistača mora, tipa ECO 13/2, registarske oznake 17 ŠB, na korištenje bez naknade Vatrogasnoj zajednici Šibensko-kninske županije  (preuzmi PDF)

 

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša:

a) u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š1 i Š2)  (preuzmi PDF)

b) u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š11 i Š12)  (preuzmi PDF)

c) u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š33) (preuzmi PDF)

d) u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š35)  (preuzmi PDF)

 

8. Prijedlog odluke o dodjeli  koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja kabelskog voda 10 (20) kV od TS Škola do TS Jadran Rogoznica  (preuzmi PDF)

 

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega drugim pravnim i fizičkim osobama na području koncesije na pomorskom dobru u svrhu obavljanja djelatnosti organizacije i naplate parkinga na dijelu k.č. 7224/1, 7224/2, 7229/1, 7178/22 sve k.o.Vodice u Vodicama  (preuzmi PDF)

 

10. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru  (preuzmi PDF)

 

11. Prijedlog Deklaracije kojom se utvrđuje osobito značajan interes Šibensko-kninske županije u proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske na Jadranskom moru, u svim sadržajima iz Dijela V.Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982. godine  (preuzmi PDF)

 

 

Svi materijali za 7. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije (preuzmi ZIP)

 

Zapisnik o radu 6. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije