Članovi savjeta mladih Šibensko-kninske županije

Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14), članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/14) i članka 32. Statuta  Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09, 4/13 i 3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 6. sjednici, od 11. svibnja 2018. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju Savjeta mladih Šibensko-kninske županije

 

I.

U Savjet mladih Šibensko-kninske županije imenuju se:

 

1.  Član SAMI BACH KHOJAH, za zamjenika člana ŠIME BARIŠIĆ;

2.  Član KAROLINA BILAN, za zamjenika člana MARIA IVAS;

3.  Član SANJA BARIŠIĆ, za zamjenika člana MATEJ MATIĆ;

4.  Član K ATARINA DUJIĆ,  za zamjenika člana MARKO MANDUŠIĆ;

5.  Član FRANE LOVRIĆ, za zamjenika člana IVANA LOVRIĆ;

6.  Član FABIJAN PALINIĆ, za zamjenika člana JURE PALINIĆ;

7.  Član ANA ČOGELJA, za zamjenika člana  MARKO LOKAS

8.  Član MARCELA RAK, za zamjenika člana BLAŽ ŠKUGOR;        

9.  Član ANTE ŠTRKALJ, za zamjenika člana NIKO MENĐUŠIĆ;

10. Član ANA LUCIĆ,  za zamjenika člana  BRUNO ŠTRKALJ i

11. Član FILIP KLJAIĆ, za zamjenika člana JOSIP PASTUOVIĆ.

 

II.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

 

KLASA: 119-01/18-01/5

URBROJ 2182/1-01-18-1

Šibenik, 11. svibnja 2018.

 

  ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK

                                                                                                          Nediljko Dujić, v.r.