OBAVIJEST o upravljanju državnom imovinom

OBAVIJEST o upravljanju državnom imovinom

Kome se podnose zahtjevi?

Fizičke i pravne osobe zahtjeve podnose: 

  • za građevinsko zemljište i građevine u vlasništvu Republike Hrvatske - Županiji, Gradu sjedištu županije ili velikom gradu (Pula, Velika Gorica, Kaštela, Vinkovci i Samobor), a prema mjestu gdje se nekretnina nalazi
  • zahtjevi organizacija civilnog društva  - Ministarstvu
  • za planinarske objekte:
    • na području nacionalnog parka ili parka prirode - javnoj ustanovi za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom Prirode
    • izvan područja nacionalnog paraka ili parka prirode - Ministarstvu
  • za stanove, poslovne prostore i garaže u vlasništvu Republike Hrvatske- trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o.

Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove - sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvu podnose zahtjeve koji se odnose na neizgrađeno građevinsko zemljište i građevine Županiji na čijem se području  nekretnina nalazi.

Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove - sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvuzahtjeve koji se odnose na stanove i poslovne prostore podnose Ministarstvu.

Županije i pravne osobe u njihovom vlasništvu podnose zahtjeve Ministarstvu.

Zahtjevi za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su oni osnivači se podnose Ministarstvu.

Tijela državne uprave i drugi korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske te pravne osobe s javnim ovlastima, druge pravne osobe osnovane posebnim propisom čiji je osnivač Republika Hrvatska, javna visoka učilišta, parlamentarne političke stranke i nezavisni saborski zastupnici zahtjeve za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tih tijela podnose Ministarstvu.

Trgovačka društva u isključivom ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske zahtjeve za dodjelu poslovnih prostora u svrhu smještaja tih društava u poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske podnose Državnim nekretninama d. o. o.

 

Upiti vezani uz državnu imovinu u Šibensko-kninskoj županiji:

 

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
Odsjek za imovinsko-pravne poslove

Hermina Nakić, dipl.iur.
e-mail: hermina.nakic@skz.hr
tel:   022-460-777

 

Obrasci za kupovinu nekretnine i potrebna dokumentacija 

Obrasci za kupovinu nekretnine kao i potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev dostupni su OVDJE.