NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za upis u Očevidnik nusproizvoda iz Dodatka IX Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 81/20) podnosi se elektronski putem te je isti dostupan na mrežnoj stranici Šibensko-kninske županije - Zahtjev za upis u Očevidnik nusproizvoda

 

Nakon kreiranja zahtjeva iz aplikacije potrebno je preuzeti zahtjev za ispis u PDF-u, ispisati ga, potpisati i poslati poštom zajedno sa sljedećim dokazima:

                     dokaz da je osigurana daljnja uporaba te tvari ili predmeta

(preslika ugovora ili drugog dokumenta kojim se uređuje poslovni odnos između posjednika tvari ili predmeta za koju se traži upis u Očevidnik nusproizvoda i budućeg korisnika nusproizvoda iz kojeg je razvidno da je osigurana daljnja uporaba te tvari ili predmeta i njegova buduća namjena),

                     dokaz da se tvar ili predmet može upotrijebiti izravno bez dodatne obrade, osim uobičajenim industrijskim postupcima

(opis i tehnološku shemu procesa prerade nusproizvoda, što isključuje postupke gospodarenja otpadom i potpisanu specifikaciju budućeg korisnika nusproizvoda),

                     dokaz da tvar ili predmet nastaje kao sastavni dio proizvodnog procesa

(opis i tehnološka shema proizvodnog procesa iz koje je razvidno što je ulazna sirovina, na koji način se prerađuje, što je proizvod, a što je proizvodni ostatak te da li tvar ili predmet za koji se traži upis u očevidnik nastaje kao sastavni dio proizvodnog procesa proizvođača nusproizvoda i dokument koji potvrđuje fizikalno – kemijska svojstva proizvodnog ostatka),

                     dokaz da je daljnja uporaba tvari ili predmeta dopuštena, odnosno da tvar ili predmet ispunjava sve relevantne zahtjeve u pogledu proizvoda, zaštite okoliša i zdravlja ljudi za tu konkretnu uporabu i neće dovesti do značajnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi

(Navesti propise i/ili norme koje se odnose na predmetni nusproizvod, te prema potrebi: fizikalno-kemijske analize izrađene od akreditiranog laboratorija, izvješće o ispitivanju, ateste kvalitete, sigurnosno-tehnički list za proizvodni ostatak uveden u registar kemikalija, dokaz da tvar ili predmet za koji se traži upis u očevidnik nusproizvoda odgovara  specifikaciji budućeg korisnika nusproizvoda i sl.).

 

Ovjereni zahtjev zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom dostavlja se pisanim putem na adresu:

 

Šibensko-kninska županija

Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove

Trg Pavla Šubića I br. 2

22000 Šibenik

 

Upravna pristojba u ukupnom iznosu od 70,00 kuna može se platiti državnim biljezima ili uplatnicom sa sljedećim podacima:

 

Model: HR 68

IBAN primatelja: HR4323900011800015002

Poziv na broj odobrenja: 5304-OIB uplatitelja

Opis plaćanja: Upravna pristojba za upis u Očevidnik oporabitelja

 

AŽURIRANJE PODATAKA

U svrhu održavanja ažurnih podataka u Očevidnik nusproizvoda, osoba upisana u očevidnik dužna je:

1.            jednom godišnje potvrditi sukladnost nusproizvoda uvjetima na temelju kojih je ostvareno pravo upisa nusproizvoda u očevidnik,

2.            dostaviti informacije o izmjeni podatka na temelju kojeg je ostvareno pravo upisa nusproizvoda u očevidnik u roku 30 dana od dana nastanka promjene.

 

 

NAČIN POTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI NUSPROIZVODA UVJETIMA NA TEMELJU KOJEG JE OSTVARENO PRAVO UPISA NUSPROIZVODA U OČEVIDNIK

1.            potrebno je otvoriti Očevidnik nusproizvoda (popis) na poveznici

2.            kliknuti ikonu plave boje s natpisom “Produži“ u gornjem desnom kutu popisa,

3.            popuniti obrazac sa svim relevantnim podacima (obavezno popuniti tip očevidnika i broj upisa u očevidnik) i spremiti podatke.

Provedbom navedenog postupka produženje upisa u očevidnik provest će se automatski.