Očevidnik sakupljača i oporabitelja sadrži podatke o osobama koje obavljaju djelatnost sakupljanja otpada i oporabe otpada postupkom oporabe za koji se ne izdaje dozvola, lokacijama gospodarenja otpadom te vrstama i količinama otpada.

U očevidnik će se upisati pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja podnese zahtjev za upis putem mrežne aplikacije Registra djelatnosti gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: Registar) ili pisanim putem koja je:

1.            sakupljač otpada ako raspolaže:

•             skladištem otpada za koje je izdan akt kojim se dozvoljava uporaba

•             financijskim jamstvom u skladu s člankom 36. Zakona.

2.            oporabitelj ako raspolaže

•             uređajima i opremom za oporabu otpada,

•             građevinom u kojoj se obavlja oporaba za koju je izdan akt za uporabu sukladno propisu kojim se uređuje gradnja,

•             financijskim jamstvom sukladno članku 36. Zakona.

Zahtjev za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja rješava nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba prema adresi skladišta odnosno građevine u kojoj se obavlja oporaba otpada, te o istome donosi rješenje.

Nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba donijet će rješenje kojim se briše pravna ili fizička osoba – obrtnik iz Očevidnika sakupljača i oporabitelja kad:

1. zaprimi obavijest pravne ili fizičke osobe – obrtnika da prestaje obavljati djelatnost ili na drugi način utvrdi prestanak obavljanja djelatnosti,

2. utvrdi da pravna ili fizička osoba – obrtnik nije izvršio propisanu obvezu dostave obrasca o statusu obavljanja djelatnosti.

Vrste i količine otpada, postupke i način izvođenja postupaka sakupljanja i oporabe za koje nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, sadržaj zahtjeva i način potvrđivanja namjere obavljanja djelatnosti propisuje ministar pravilnikom iz članka 5. stavka 5. Zakona.

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Obveze se izvršavaju putem aplikacije Registra djelatnosti gospodarenja otpadom ili dostavom pismena Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove koje je izvršilo upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja.

 

Člankom 176. stavkom 2. Zakona propisano je da se do uspostave Registra djelatnosti gospodarenja otpadom, zahtjev za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja podnosi i pisanim putem te putem O-GO aplikacije 

Nakon kreiranja zahtjev u O-GO aplikaciji,potrebno je iz aplikacije preuzeti Zahtjev za ispis u PDF – u, ispisati ga, potpisati i poslati poštom zajedno sa sljedećom dokumentacijom:

•             dokaz o raspolaganju uređajima i opremom za oporabu otpada,

•             dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj se obavlja oporaba za koju je izdan akt za uporabu sukladno propisu kojim se uređuje gradnja,

•             dokaz o financijskom jamstvu iz članka 36. Zakona.

 

Ovjereni zahtjev zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom dostavlja se pisanim putem na adresu:

 

Šibensko-kninska županija

Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove

Trg Pavla Šubića I br. 2

22000 Šibenik

 

Upravna pristojba u ukupnom iznosu od 70,00 kuna može se platiti državnim biljezima ili uplatnicom sa sljedećim podacima:

 

Model: HR 68

IBAN primatelja: HR4323900011800015002

Poziv na broj odobrenja: 5304-OIB uplatitelja

Opis plaćanja: Upravna pristojba za upis u Očevidnik oporabitelja

 

AŽURIRANJE PODATAKA

U svrhu održavanja ažurnih podataka u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, osoba upisana u očevidnik dužna je dostaviti:

1. jednom godišnje potvrditi namjeru obavljanja djelatnosti u narednoj godini,

2. informacije o izmjeni podatka koji je dostavila u Očevidnik sakupljača i oporabitelja u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

 

 

NAČIN PROVOĐENJA POTVRDE O NAMJERI OBAVLJANJA DJELATNOSTI U NAREDNOJ GODINI

1.            potrebno je otvoriti Očevidnik oporabitelja (popis) na poveznici 

2.            kliknuti ikonu plave boje s natpisom “Produži“ u gornjem desnom kutu popisa,

3.            popuniti obrazac sa svim relevantnim podacima (obavezno popuniti tip očevidnika i broj upisa u očevidnik) i spremiti podatke.

 

Provedbom navedenog postupka produženje upisa u očevidnik provest će se automatski.