Osoba zadužena za nepravilnosti

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:


1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima,

PREGLED DOKUMENATA: