Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Šibensko-kninske županije

Zakonom o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“, broj: 169/04, 37/08 - u daljnjem tekstu: Zakon) određeno je da se u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata u svim jedinicama područne (regionalne) samouprave osnuju povjerenstva za zaštitu prava pacijenata koja djeluju pri upravnim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove zdravstva.

PREGLED DOKUMENATA: