Na temelju članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13) Šibensko-kninska  županija kao javni naručitelj, objavljuje da nema  gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

PREGLED DOKUMENATA: