Pristup informacijama u Šibensko-kninskoj županiji

Pristup informacijama omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija na internetskim stranicama, u javnim glasilima, u službenom glasilu - "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije", te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:

Šibensko - kninska županija
Službenik za Informiranje Ante Alfirev
Trg Pavla Šubića I. br. 2
22000 Šibenik

Usmeni zahtjev prima se na zapisnik svaki radni dan od 8 do 14 u Tajništvu Šibensko-kninske županije - Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22000 Šibenik

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona (na broj: 022/460-719), putem telefaxa (na broj: 022/460-750) te putem e-maila (na adresu: ante.alfirev@skz.hr) u kojim slučajevima se o istome sastavlja službena zabilješka.

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama - Službenik za informiranje Šibensko-kninske županije je:
Ante Alfirev, dipl. iur.
Tel.: 022/460-719
Fax: 049/460-750
Email: ante.alfirev@skz.hr

PREGLED DOKUMENATA: