Projekt "SeaTecHub"

SeaTecHub

web page

(english version)

Glavni cilj projekta SeaTecHub je ojačati hrvatske i ciparske inovacijske ekosustave i poboljšati pristup izvrsnosti za aktere istraživanja i inovacija (R&I) kroz prekograničnu suradnju na zajedničkoj strategiji i uz dodavanje vrijednosti lanaca unutar područja eko-inovativnih tehnologija za zdrava i produktivna mora.

Projekt je financiran u 100% iznosu od strane Europske komisije u okviru programa „HORIZON WIDERA“, a koji predstavlja program Europske unije za aktivnosti istraživanja i inovacija.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.999.577,50 EUR uz predviđeni vremenski okvir od četiri godine za provedbu projektnih aktivnosti.

Vrijednost proračuna za provedbu aktivnosti u Šibensko-kninskoj županiji iznosi 232.075,00 EUR.

Projekt se usredotočuje na sljedećih pet sektora:

 1. Akvakultura i ribarstvo,
 2. Pametne luke,
 3. Pomorska sigurnost i zaštita,
 4. Pomorske tehnologije,
 5. Istraživanje i obrazovanje.

Projekt SeaTecHub će postići i gospodarski rast i okolišnu održivost odgovarajući nacionalnim i EU političkim ciljevima proširivanjem suradnje. Kao projektni partner Šibensko-kninska županija će se posebno fokusirati na sektor pomorske sigurnosti i zaštite.

Konzorcij SeaTecHub je okupljen oko ideje da se iskoristi potencijal inovacijskih ekosustava u Hrvatskoj i Cipru te novih tehnologija digitalizacije kako bi se ubrzao zeleni i digitalni prijelaz u plavu ekonomiju.

Konzorcij čini 14 partnera iz Hrvatske i Cipra - četverostruki heliksni akteri koji imaju prepoznatljivo stručno znanje u upravljanju inovacijama R&I i promociji, tehnološkim područjima i sektorima:

 • dvije akademske i istraživačke tehnološke organizacije (CMMI i FER) koje su sposobne pružiti stručnost u pomorskim tehnologijama. Cilj je iskoristiti prošle suradnje i postojeću infrastrukturu za daljnji napredak u suradnji s drugim akterima.
 • četiri partnera iz javnog sektora (SDM, DFMR, MZO i ŠKŽ) koji podržavaju ekosustave plave ekonomije.
 • pet partnera koji predstavljaju poslovni sektor (FML, IN2, CCCI, CCE, GEO). Svi partneri su aktivni u području plave ekonomije.
 • tri predstavnika nevladinih organizacija (NGO) koji su aktivni u angažmanu građana, zaštiti okoliša i transferu znanja u relevantnim sektorima.

Šibensko-kninska županija će između ostalih aktivnosti sudjelovati i u radu evaluacijskog Odbora čija je zadaća evaluacija strateških dokumenata.

 


SeaTecHub

The SeaTecHub project aims to strengthen Croatian and Cypriot place-based innovation ecosystems and improve access to excellence for R&I actors by cross-border collaboration on a common strategy and alongside value adding chains within the area of eco-innovative technologies for healthy and productive seas.

The project is financed in 100% by the European Commission under the “HORIZON WIDERA” program, which represents the European Union program for research and innovation activities.

The total value of the project is 4.999.577,50 EUR with a planned time frame of four years for the implementation of project activities.

The budget for the implementation of activities in Šibenik-Knin County is 232.075,00 EUR.

The project focuses on five sectors:

 1. Aquaculture and fisheries,
 2. Smart ports,
 3. Maritime security and protection,
 4. Maritime technologies,
 5. Research and Education.

The SeaTecHub project will achieve economic growth and environmental sustainability by responding to national and EU policy objectives through expanding cooperation. As a project partner, Šibenik-Knin County will focus specifically on the maritime security and protection sector.

The SeaTecHub consortium is gathered around the idea of utilizing the potential of innovation ecosystems in Croatia and Cyprus and new digitalization technologies to accelerate the green and digital transition to the blue economy.

The consortium consists of 14 partners from Croatia and Cyprus - quadruple helix actors who have recognizable expertise in managing R&I innovations and promotion, technological areas and sectors:

 • Two academic and research technological organizations (CMMI and FER) that are capable of providing expertise in maritime technologies. The goal is to leverage past collaborations and existing infrastructure for further progress in collaboration with other actors.
 • Four partners from the public sector (SDM, DFMR, MZO and ŠKŽ) who support blue economy ecosystems.
 • Five partners representing the business sector (FML, IN2, CCCI, CCE, GEO). All partners are active in the field of blue economy.
 • Three representatives of non-governmental organizations (NGOs) who are active in citizen engagement, environmental protection and knowledge transfer in relevant sectors.

Among other activities, Šibenik-Knin County will also participate in the work of the Evaluation Committee whose task is to evaluate strategic documents.

 

 

Vijesti / News

Održan kick-off sastanak projekta SeaTecHub