Registar sportskih djelatnosti Šibensko-kninske županije

Na temelju članka 20. točke 1. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19) te Pravilnika o Registru športskih djelatnosti (Narodne novine, broj 112/06) pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti i fizičke osobe koje obavljaju sportsku djelatnost upisuju se u Registar sportskih djelatnosti u čijem je djelokrugu obavljanje poslova koji se odnose na sportske djelatnosti.  

Sve sportske djelatnosti propisane su zakonom i pravilnikom (Središnji državni ured za šport).

Registar sportskih djelatnosti  za područje Šibensko-kninske županije vodi nadležno upravno tijelo Šibensko-kninske županije prema sjedištu pravne, odnosno prebivalištu fizičke osobe u čijem je djelokrugu obavljanje sportske djelatnosti. 

Registar sportskih djelatnosti  Šibensko-kninske županije vodi Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport Šibensko-kninske županije.

 

POSTUPAK UPISA

Pravne osobe podnose prijavu za upis u Registar sportskih djelatnosti na Obrascu prijava za upis u roku od 30 dana od dana upisa u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno Sudski registar. O upisu se ne donosi akt već je upis vidljiv u Registru sportskih djelatnosti na web stranici Šibensko-kninske županije.

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju sportsku djelatnost, podnose Zahtjev za upis fizičkih osoba u Registar sportskih djelatnosti. O upisu se donosi rješenje, a isti je također vidljiv na web stranici Šibensko-kninske županije.

O Upisu u Registar na traženje stranke izdaje se Izvadak iz Registra sportskih djelatnosti. Zahtjev za izdavanje izvatka podnosi se na propisanom obrascu.

Svi obrasci i zahtjevi temeljem kojih se vrše upisi u Registar sportskih djelatnosti ili izdaju izvadci iz Registra dostupni su u nastavku ovog teksta.

 

Na temelju Uredbe o tarifi upravnih pristojbi  (Redakcijski pročišćeni tekst „ Narodne novine“ br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19, 128/19) naplaćuju se upravne pristojbe u propisanim iznosima pod točkom:  A. OPĆE PRISTOJBE, Tar.br. 1. ( 20,00 kn) i Tar.br.2. (35,00 kn).

 

Upravne pristojbe se uplaćuju na IBAN:

IBAN: HR12 10010051863000160

Poziv na broj: HR64 5002-34065-OIB

Korisnik: DRŽAVNI PRORAČUN RH

Svrha uplate: upravna pristojba

 

Registar sportskih djelatnosti (RSD):

Obrasci :

Pravne osobe

 Obrazac 1 – Prijava za upis pravnih osoba u RSD

 Obrazac 1a – Prijava za upis promjena pravnih osoba u RSD

 Obrazac 1b – Izjava o nepostojanju sukoba interesa pravnih osoba u RSD

 Obrazac 1c – Zahtjev za izdavanje izvatka o upisu pravne osobe u RSD                        

Fizičke osobe

 Obrazac 2 – Zahtjev za upis fizičke osobe u RSD

 Obrazac 2a – Zahtjev za brisanje fizičke osobe iz  RSD

 Obrazac 2b – Zahtjev za izdavanje izvatka o upisu fizičke osobe u RSD

 Obrazac 2c – Zahtjev za upis promjena fizičke osobe u RSD

 

Registar sportskih djelatnosti možete preuzeti ovdje:

1. Registar sportskih djelatnosti – pravne osobe (PO)

2. Registar sportskih djelatnosti – fizičke osobe (FO)

PREGLED DOKUMENATA: