ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

1
Na temelju članka 22. stavaka 1. i 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) i članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske Županje", broj 08/09) 02. siječnja 2013. godine, donosi
 

ODLUKU
o određivanju službene osobe za pristup informacijama

 

I. UVODNA ODREDBA

 

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se službena osoba mjerodavna za rješavanje prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje) tijela Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu: Županije).
 

II. SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

 

Članak 2.

Službenikom za informiranje određuje se Ante Alfirev, tajnik Šibensko-kninske županije.
 

Članak 3.

Službenik za informiranje u cilju osiguranja da sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela Šibensko-kninske županije budu dostupne domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informaciji, obavlja slijedeće poslove:
- rješava pojedinačne zahtjeve i redovito objavljuje informacije, sukladno unutarnjem ustroju Šibensko-kninske županije,
- unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Županije,
- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama.
 

Članak 4.

Službenik za informiranje može uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili poslovnom tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.
 

Članak 5.

Službenik za informiranje obavlja poslove navedene u članku 3. ove odluke u okviru redovnog radnog vremena.
 

III. ZAVRŠNA ODREDBA

 

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

Klasa: 008-02/13-01/1
Urbroj: 2182/1-06-13-1
Šibenik, 02. siječnja 2013.