Županijska skupština donosi odluke većinom glasova nazoćnih vijećnika, ukoliko je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja vijećnika Županijske skupštine.

Statut, poslovnik, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Županije, odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine, odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju župana i njegovih zamjenika i odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom županije, Županijska skupština donosi većinom glasova svih vijećnika Županijske skupštine.


Na sjednicama Županijske skupštine glasuje se javno, osim ako Županijska skupština ne odluči da se o određenim pitanjima glasuje tajno.

 

Predsjednik županijske skupštine:
Stipe Petrina NLSP
Potpredsjednik skupštine: 
Branko Dželalija MOST


Članovi županijske skupštine:
 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

1. Pero Milišić
2. Ante Vrcić
3. Nenad Tisaj
4. Robert Marić
5. Niveska Vlaić
6. Gordan Tabula
7. Sanja Jakelič
8. Anita Aužina
9. Tanja Radić Lakoš
10. Marijo Baić
11. Marko Parat
12. Ivica Bratić
13. Katarina Požar
14. Joso Smolić

 

NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA - NLSP

1. Stipe Petrina
2. Goran Mladenović (nezavisni vijećnik)
3. Antonija Gracin
4. Sanja Radin Mačukat (nezavisni vijećnik)
5. Dijana Kulaš 
6. Ljubo Županović
7. Ivana Šimat

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – MARKO JELIĆ

1. Ivan Gulam         (nezavisni vijećnik)
2. Marko Grubelić  (nezavisni vijećnik)
3. Jelena Kaić        (nezavisni vijećnik)
4. Lidija Slavić        (nezavisni vijećnik)
5. Nikša Kulušuić    (nezavisni vijećnik)
            6. Ilijana Bilješko Štrus       (nezavisni vijećnik)

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

1. Ivan Bašić  
2. Karlo Klarin
3. Ivana Vučenović

 

MOST 
DOMOVINSKI  POKRET – DP
LOZA NEZAVISNA LISTA – LOZA

1. Marina Paškalin   - MOST
2. Višnja Gojanović     (nezavisna vijećnica)
3. Branko Dželalija  - MOST

 

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS

1. Sanja Kosijer
2. Borislav Šarić
3. Svemirka Lalić Krapp
4. Zdravko Šegan

 

HRVATSKI SUVERENISTI
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA  - HKS
HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
NEOVISNI ZA HRVATSKU – NHR

1. Florijan Žižić       (nezavisni vijećnik)
2. Damir Žuvela      (nezavisni vijećnik)