Županijska skupština donosi odluke većinom glasova nazoćnih vijećnika, ukoliko je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja vijećnika Županijske skupštine.

Statut, poslovnik, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Županije, odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine, odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju župana i njegovih zamjenika i odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom županije, Županijska skupština donosi većinom glasova svih vijećnika Županijske skupštine.


Na sjednicama Županijske skupštine glasuje se javno, osim ako Županijska skupština ne odluči da se o određenim pitanjima glasuje tajno.

 

Predsjednik županijske skupštine:
Nediljko Dujić HDZ
Potpredsjednica:
Tanja Radić Lakoš HDZ


Članovi županijske skupštine:
 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

1. Ante Vrcić
2. Nediljko Dujić
3. Sanja Bebek
4. Niveska Vlaić
5. Ante Rakić
6. Giordana Radin Mačukat
7. Ivo Blaće
8. Marijo Baić
9. Anita Aužina
10. Tanja Radić Lakoš
11. Marko Parat
12. Antonija Anić-Matić
13. Ivica Bratić
14. Natko Duvnjak - HSLS
15. Zdenka Bilušić
16. Ante Cigić
17. Gordan Tabula
18. Marija Maloča
19. Katarina Šošić
20. Marijo Mladinić
21. Joso Smolić 
 
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

HRVATSKA NARODNA STRANKA LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

1. Igor Meić - SDP
2. Marin Mikšić - HSS
3. Matea Lambaša Goršić - HNS
4. Krunoslav Mazalin - HSU
5. Anita Jakšić - SDP
6. Vlatka Duilo - HNS

NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA - NLSP

1. Stipe Petrina
2. Iris Ukić Kotarac
3. Marko Mačukat
4. Ivan Dobra
5. Danijel Lasan Zorobabel
6. Hermina Nakić Crljen
7. Stevo Žeželj

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS

1. Mirko Vojnović
2. Dragan Vukmirović
3. Sanja Kosijer

LOZA NEZAVISNA LISTA

1. Ivica Ledenko
2. Josip Sučić
3. Tomislav Čolak
4. Zvonko Radić


MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST

1. Branko Dželalija