Pročelnica: Senka Bilać, dipl.oec.
Sjedište ureda: Trg Pavla Šubića I. br. 2
Tel: 022 / 460-701
Fax: 022 / 460-750
E-mail: senka.bilac@skz.hr
Ivana Štrkalj
Administrativna tajnica župana
022 / 460-701
Višnja Štampalija
Administrativna tajnica zamjenika župana
022 / 460-715
Denis Samohod, univ.spec.oec.
Viši savjetnik za informatiku
022 / 460-710
Iva Tucak, dipl.inf.
Viša savjetnica za informatiku
022 / 244-214
Antonia Storić Šprljan, mag.pol.
Viša savjetnica za protokol i odnose s javnošću
022 / 460-711
Dragica Paić Majdić
Referentica za protokol
022 / 460-712
Dane Pavić
Voditelj poslova namještenika i voznog parka 

022 / 460-718 

Pavao Vicario
Referent za zaštitu na radu i zaštitu od požara
022 / 460-773
Gorana Bačelić
Domaćica
022 / 460-717
Zorana Klisović
Domaćica