Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i službeničke odnose

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika: Agnesa Filipović Grčićdipl. iur.  
Sjedište ureda: Trg Pavla Šubića I. br. 2
Tel: 022 / 460-701
Fax: 022 / 460-750
E-mail: agnesa.filipovic.grcic@skz.hr
Ivana Štrkalj
Administrativna referentica - tajnica župana i zamjenika župana
022 / 460-701
Senka Bilać, dipl.oec.
Viša savjetnica za ekonomsko financijske poslove    

022 / 460-731

Ante Alfirev, dipl.iur.
Viši savjetnik za poslove županijske skupštine i pravne poslove    
022/ 460-719
Iva Tucak, dipl.inf.
Savjetnica za informatiku
022 / 460-780
Antonia Storić Šprljan, mag.pol.
Viša savjetnica za protokol i odnose s javnošću
022 / 460-711
Goran Jakovljević, dipl.iur.
Viši savjetnik - specijalist za normativno-pravne i službeničke poslove
022 / 460-709
Katarina Gatara, struč.spec.admin.publ.
Viša savjetnica za poslove županijske skupštine
022 / 460-721
Anita Škugor
Referentica za pripremu sjednica   
022 / 460-720
Višnja Štampalija
Referentica za pripremu sjednica   
022 / 460-715
Dragica Paić Majdić
Administrativni referent - ekonom
022 / 460-712
Pavao Vicario
Voditelj Odsjeka za poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i poslove nemještenika
022 / 460-773
Dane Pavić
Vozač - dostavljač

022 / 460-718 

Gorana Bačelić
Domaćica
022 / 460-717
Zorana Klisović
Čistačica